CUSTOMER CENTER  위드네이쳐 고객 서비스센터 1544-0565  / 이건창호 문의 010-7722-6289 평일 오전10시~오후5시 (점심시간 오후 12시~1시)

이건창호 분당 브랜드 전시장


ADDRESS  경기도 성남시 분당구 이매로 119 2층 이건창호


TEL  031-702-9923,9925                  FAX  031-702-9924

여주 PVC 시스템 제작공장


ADDRESS  경기도 여주시 산북면 광여로 1225-10 (주)위드펜스터


TEL  031-882-5118,5228                             FAX  031-882-7111